KEZDŐLAP | HÍREK, PROGRAMOK | CSOPORTOK | ELÉRHETŐSÉG | TÖRTÉNETÜNK | BESZÁMOLÓK | UNI-CARITAS | GALÉRIA | FELTÖLTŐDÉS | LINKEK
[ Történetünk ]   2020.08.03. Hétfő, Hermina napja
 


Ökumenikus Egyetemi Lelkészség


Napi evangélium


Magyar Katolikus Egyház


Jezsuita blogA Miskolci Egyetemi Lelkészség Története 1949-től napjainkig

I. Egyetemi pasztoráció 1989 előtt

     Az egyetemi pasztoráció a Miskolci Egyetemmel egyidős. Annak ellenére, hogy az áttelepülés Sopronból arra az időre esett, amikor a hatalom a vallásos személyek és közösségek háttérbe szorítására törekedett, és minden eszközzel üldözte a a hit gyakorlását. Mindig akadtak azonban, olyan oktatók és hallgatók, akikben megvolt a kellő bátorság, hogy keressék hasonlóan gondolkodó társaikkal a kapcsolatot. Bár javarészt az egyetlen eszköz a tanúságtételre, a teljesebb szellemiség megjelenítésére, az emberi példaadás maradt az oktatók és hallgatók részéről, ez időszak mégis fontos fejezete Egyetemi Lelkészségünk előéletének.

     A kifejezett vallásos nevelés korlátozott formában a plébániákra szorult vissza. Meghatározó szerepet töltött be a hatvanas évek második felében az Újgyőri plébánia, de a Minorita plébániáról sem szabad megfeledkeznünk. Más lehetőségként, az országos szervezésű "földalatti", vallásos, megújulási csoportok nyújtottak lehetőséget a közösségi élet gyakorlására. Az újjáéledés igen meghatározó jelei a hatvanas évek első felében a Minorita plébánián a Miskolci Műszaki Egyetem hallgatóiból, és az újdiósgyőri Szent Imre plébánián a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hallgatóiból alakult csoportok voltak.

     A csoportok mindkét helyen az egyetemisták illetve a főiskolások kezdeményezésére jöttek létre. Hívő családokból származó, illetve egyházi gimnáziumokban végzett fia-talok keresték a lehetőséget hittani ismereteik bővítésére; lelki irányításra vágytak. A Minoritáknál 1962-ben Móró Sándor káplán, az újdiósgyőri plébánián 1965-ben Fülep Sándor teológus - kispap fogta össze a fiatalokat. A pár főből rövid időn belül a Mino-ritáknál 35 - 40 főre, Újdiósgyőrben 15 - 20 főre emelkedett a létszám. A csoportok heti rendszerességgel jöttek össze, programjuk előre eltervezett témák megvitatása, ima, éneklés és az aktuális problémák megbeszélése volt. Az összejövetelek 1968 – 1970 között fokozatosan megszűntek a rendőrség egyre sűrűsödő molesztálásai, a ta-gok folyamatos kihallgatásai miatt.

     A Minorita templomban, a hetvenes évek végén, 1977 – 1979 között, Mándy Zoltán káplán újraélesztette az egyetemista csoportokat, amit a nyolcvanas évek első felében (1982 – 1985), Dr. Kartal Ernő plébánossága és védelme alatt, Zajacz Ernő káplán buzgósága 250 – 300 főre növelt. Az egyetemisták hetente jöttek össze a plébánián, majd később „illegálisan” az Egyetem Kollégiumában.

     A nyolcvanas évek utolsó harmadában jelentős előrelépés történt. Dr. Soós Ferenc, akkor egyetemi oktató, felkereste Dr. Kovács Endre püspök urat, Miskolc - Mindszenti plébánost az egyetemi hittancsoport ügyében. Kovács püspök, Mándy Zoltánt jelölte ki a feladatra.

     Az akkori rektor, Dr. Kovács Ferenc, Soós tanár úr kérésére, kisebb helyiséget biztosított az egyetemi csoport részére. Emellett, a kollégiumokban vallásos fiatalok találkoztak, imádkoztak, beszélgettek, s alkalomszerűen kirándultak együtt. Közülük többen választották később a szerzetesi, papi hivatást.

II. A rendszerváltás utáni munka 1989 - 2003

Mándy Zoltán, aki az új Avas - Déli Egyházközség szervező lelkésze lett, Egerbe történt áthelyezése után, Csókay Károly és Szabó József jezsuiták végeztek pasztorális tevékenységet az Egyetemen. Ezt követően, rövid időre Holczinger Ferenc és Forrai Tamás jezsuiták vezették a fiatalok önszerveződő csoportját.

     Az egyetemi munka ebben a szakaszában meg kell említenünk két, ma is elő előadás sorozatot: Jezsuita esték címen rendeztek előadásokat neves előadókkal, részben a Bölcsésztudományi Kar Kék termében a Jezsuita Gimnázium igazgatói ( Horváth Tibor SJ, Nemesszeghy Ervin SJ, Forrai Tamás SJ.). Az elmúlt akadémiai évben új néven, Egyetemi Esték címen a Lelkészség indított előadás sorozatot a főépület üvegtermében.

     A Lelkészség megalapítása előtti lelkészi munka utolsó szakaszában, 1999-től, Hess István jezsuita, akit rendi elöljárója kérésére, Dr. Seregély István, 2001. szeptemberében egyetemi lelkésszé nevezett ki, igyekezett összefogni katolikus részről a vallásos, ill. kereső fiatalokat.

            Ez időre tehető, a lelkészség láthatóvá tétele az Egyetemen a nyilvánosan meghirdetett hitéleti és más közösségépítő programok meghirdetésével, az Egyetemi Templomban (Jezsuita Templom) az egyetemi vezetéssel közösen megtartott évzáró szentmisék (Dr. Seregély István érsek, Dr. Veres András pk, Ádám János SJ., stb.) fogadások szervezésével. Ebben az időben épült ki a kapcsolattartás az Egyetem és más egyházak vezetőivel való állandó kapcsolattartás.

     Erre a szakaszra tehetők az első lépések az ökumenikus munka felé, közös farsangok, táncházak, más programok szervezésével.

     Református részről Brunner Zsuzsa, lelkésznő szervezte a református ifjúságot a Lelkészség történetének ebben a szakaszában, ill. Taraczközi Gerzson, lelkész néhány hónapig, végzett egyetemi munkát.

            Dr. Keresztes Szilárd, görög katolikus megyéspüspök 1997-ben egyetemi kollégiumot létesített Miskolc-Tapolcán, melynek vezetésével Obbágy Miklós, gk. lelkészt bízta meg, aki egyben a görög katolikus fiatalok lelkészi szolgálatát is ellátta az Egyetemen.

III. Ökumenikus Egyetemi lelkészség 2003. szeptember után

2003. február 25-én, a Lévay József Református Gimnáziumban, a római katolikus egyetemi lelkész kezdeményezésére összeülnek a lelkészek és munkatársak, (Brunner Zsuzsanna, ref. egy. lelkész, Obbágy Miklós gk. kollégiumigazgató, Dr. Janka Gábor, gk. hittanár, Vadász Dénes, tanszékvezető, rk. munkatárs, Hess István SJ. rk. egyetemi lelkész, Veczán Pál, ev. esperes, hogy előmozdítsák püspökeiknél az Egyetemmel való megállapodást, egy Ökumenikus Egyetemi Lelkészség létrehozására.

. Az egyházak megkeresésére, 2003. tavaszán kezdődtek a megbeszélések. Dr. Besenyei Lajos, rektor, Dr. Patkó Gyula, rektor helyettest (jelenleg az Egyetem rektora) bízta meg az Egyetem képviseletévei a tárgyalásokon. Idők sugallta realitás, az egyetlen igazi lehetőség a Lelkészségi központ és az Egyetemmel kötendő szerződés létrehozására a közös, ökumenikus fellépés volt.

            A megállapodás tervezete 2003. júniusában jön létre, melynek végleges szövegét, 2003. szeptember 2-án írták alá a Történelmi Egyházak és az Egyetem vezetői. Az egyezményt katolikus részről, Érsek úr megbízásából Mándy Zoltán, érseki irodaigazgató írta alá.

            A Lelkészség, ökumenikus intézmény lévén, négy lelkész és munkatársaik (római és görög katolikus, református és evangélikus) munkáját fogja össze.

            Az önállóság fenntartása mellett, minden közösen végezhető tevékenységet együtt szerveznek, önkéntes hallgatókból és oktatókból álló munkacsoporttal.

            Az új, ökumenikus lelkipásztori munka jele volt már a lelkészségi iroda megnyitása előtti évben, az Egyetemi esték mellett, a Nyitni-Kék ökumenikus kerek asztal, valamint református lelkész szervezésében induló film klub.

            A 2003/2004. akadémiai évbe Kovács Viktor, egyetemi főtitkár, Rektor úr kérésére megkeresi és előmozdítja a lelkészségi központ helyét, ill. kialakítását. Az Egyetem vezetése, átmeneti anyagi nehézségei miatt, a Lelkészségi központ helyének kijelölése után, az Egyházakat kérte fel, hogy a kialakítás munkáját végeztessék el. A római katolikus lelkészség munkájának anyagi és eszközbeli alapját a Renovabis –hoz és a Fidentia németországi segélyszervezetekhez benyújtott pályázatokból származó összeg biztosította, s lényegében a mai napig e két szervezet tartja fenn a katolikus Lelkészség működését.

            A megállapodás aláírása után négy lelkész kezdi meg munkáját a Lelkészségi központban: Turcsik Ferenc ref., és Buday Barnabás ev. lelkészek, valamint, Obbágy Miklós, görög katolikus atya (1997.-től), akit 2004. július 1-vel Papp András, mátészalkai gk. paróchus váltott fel, valamint Hess István SJ., római katolikus lelkész, aki első kinevezését 2001. –ben kapta Érsek úrtól és Provinciálistól.

            Az akkor még berendezetlen Iroda ünnepélyes megszentelése a négy történelmi egyház püspöke, az Egyetem rektora, a dékánok, más egyetemi vezetők és vendégek jelenlétében történt, 2004. júniusában.

            A közös megáldáshoz hasonlóan fontos lépés volt a Lelkészség történetében Dr. Seregély István, érsek részvétele a 2004/2005. akadémiai év megnyitóján, ahol az akkor szolgálatát átadó katolikus egyetemi lelkészt, az Egyetem rektora a „Signum Aureum Universitatis” kitüntetéssel tisztelte meg.

IV. Római Katolikus Egyetemi Lelkészség

            A lelkészségi iroda megnyitása után 2004. szeptember 1.én Szomszéd Tamás SJ., vette át a római katolikus lelkészség irányítását. Szomszéd Tamást, munkáját egy éves időtartamra Forrai Tamás SJ., gimnáziumigazgató folytatta 2006. őszétől. 2007. augusztus 1-től, Provinciális és Érsek úr kinevezése alapján ismét Hess István SJ látja el a lelkészi teendőket a Római Katolikus Egyetemi Lelkészség vezetőjeként. 

            A római katolikus lelkész munkáját segíti, mint lelkipásztori asszisztensek: Sikora R. Eszter és Czopf Klára nővérek (Ferences Kisnővérek - TORG.) és egy világi lelkészségi asszisztens. A lelkipásztori asszisztensek, Klára és Eszter nővérek, a Szent Ferenc Kisnővéreivel kötött megállapodást jóval meghaladó mértékű munkát végeztek az elmúlt esztendőkben; lényegében a 2006/2007. évben a szervez munka nagy részét ők látták el.

V. A legújabb kor – MIKELL – Miskolci Katolikus Egyetemi LeLkészség 2004. őszétől

            2004. őszétől új egyetemi lelkész, Szomszéd Tamás jezsuita, vezette tovább a Lelkészséget. Tamás atya fiatalos lendülettel, kívülről is látható változásokat indított el. Tanulmányi utakat vezetett Kolozsvárra, Bécsbe. A fiatalokkal együtt betekintést nyert más egyetemi lelkészségek életébe. A külföldi utak mellett, más egyetemi lelkészeket is meghívott, hogy tapasztalataikról beszámolva, gazdagítsák és segítsék a formálódó miskolci Lelkészséget.

            A közösség növekedése szükségessé tette hogy az addig, egyszerre egy csoportban összejövő lelkészségi tagok három kisközösséget alkossanak. Kialakult a Lelkészség ma is működő szerkezete. Szomszéd Tamás vezetésével létrejött a TACS, Klára nővér irányításával a Kapocs, és harmadikként Eszter nővér csoportja. Ekkor született meg a Lelkészség elnevezéséből álló rövidítés: MIKELL.

            A fiatalok egyre több tevékenységben vettek részt. Jelentős feladatot vállaltak a Lelkészségi Esték, kirándulások és a nyári táborok szervezésében.

            Szomszéd Tamás távozása után, csoportja vezetését Cserta Péterre bízta, aki a koordinálás feladatát megosztotta Vadász Dénes tanár úrral. Vadász tanár úr a lelkészség hivatalos megalakulása előtt már bekapcsolódott a kisközösség életébe és azóta is aktív résztvevője a Lelkészség életének.

            A MIKELL életében fontos szerepet játszottak a lelkészségi titkárok, Csordás Bálint, Fejes Gyöngyi, akik a csoportok összefogásában és szervezésében, az információk áramoltatásában és az adminisztrációs munkában tették magukat nélkülözhetetlenné.

            2006. őszétől, Forrai Tamás, a Jezsuita Gimnázium igazgatója lett az új egyetemi lelkész. Elfoglaltsága miatt azonban, a tényleges lelkészségi munkát Eszter nővér és Klára nővér végezte. Ebben az évben folytatódtak a lelkészség szokásos programjai, és a fiatalok, immár, munkacsoportokba szerveződve csatlakoztak be a munkába.

            2007 augusztusától ismét lelkészváltásra került sor. Hess István jezsuita, feladata az eddigi eredmények megőrzése, tanárok és egyetemisták egyre szélesebb körű bekapcsolása a Lelkészség életébe és a stabilitás megteremtése lesz.


E-mail | Impresszum | Admin |